Ховаварт

2014-10-23 34

Хюгенхунд

2014-11-06 33

Лхаса апсо

2014-12-09 31

Комондор

2014-10-04 29